نکاتی پیرامون طراحی نمای ساختمان

 يکي از نيازهاي نخستين بشر مسکن می باشد، ابتدايي ترين سوالي می باشد که انسان تلاش در يافتن پاسخي مناسب و معقول براي آن بوده است، اما هميشه در برنامه ريزي هاي ملي به مسکن نه به عنوان محلي براي آسايش ساکنان در ابعاد عيني و ذهني، بلکه به عنوان يک مشکل اقتصادي و فقط از اين بعد بر خورد شده است.

سازندگان و توليدکنندگان مسکن آزاد به دليل اينکه به دنبال فروش سريع و بازگشت سرمايه خود هستند، سعي در هر چه بيشتر مطرح کردن خود در محله مسکوني و نمايشي متمايز از بناي خود دارند و به همين دليل يکي از دلايل عمده ناهماهنگي نماي ساختمان ها در سطح شهر هستند.

در رابطه با مسکن تعاوني شرايط بدتري وجود دارد. به دليل وضعيت مالي ضعيف سازندگان و اينکه ساکنان و مالکان به دنبال فروش ساختمان نيستند، بدون انجام عمليات پاياني نظير نماسازي مورد استفاده قرار مي گيرند و يا با کمترين هزينه و بدون طراحي نما، حجم و کالبد ساختمان رها مي شود. البته در سال هاي اخير در شهر تهران هيچ ساختماني بدون نماسازي نبوده است، ليکن اين مساله در شهرستان ها همچنان انجام مي شود.

چگونه به موضوع نما در معماري بينديشيم؟

نما در لغت نامه دهخدا به معناي صورت ظاهري هر چيزي، آنچه که در معرض ديد و برابر چشم است، آنچه از بيرون سوي ديده مي شود، منظره خارجي بنا و عمارت، قسمت خارجي ساختمان و نماسازي، فن روسازي ساختمان و ساختن نماي عمارت است.

در سال هاي اخير پس از مطرح شدن دوباره اهميت فضاهاي عمومي و ارزش زندگي شهري، نما اهميت دوباره اي يافته است. نما در عمل درون ساختمان را از بيرون و فضاي خصوصي را از فضاي عمومي جدا مي کند. نما حاکي از موقعيت فرهنگي سازندگان ساختمان است و نشانگر ميزان نظم طرح ساختمان، امکانات و ذوق تزيين و خانه آرايي طراح و مالک است. يک نما به مثابه معرفي وضعيت ساکنان ساختمان در بين عموم است. نما در واقع صورت ساختمان و بهترين بيان حالتي است که فرد طراح يا مالک از خود در برابر بيرون دارد. نماهاي داخل ساختمان بيشتر جنبه خصوصي دارند، ليکن نماهايي که به سمت کوچه و بافت شهر باز مي شوند، جنبه عمومي تر دارند.

بنابراين وجوه پشت و جلوي ساختمان از يک طرف داراي نمود اجتماعي و از طرف ديگر نمود مشخص ساکنان خود است بنابراين نماي هر ساختمان بايد هم با فضاي عمومي همبستگي داشته باشد و هم بتواند حجم داخلي ساختمان را بيان نمايد.

نماي هر ساختمان موثر در مجموعه شهري است که در آن حضور دارد و اين تاثير را در بدنه خيابان ها يا ميدان ها که در آن قرار گرفته است مي گذارد. اگر به نماي ساختمان واحدي، بدون در نظر گرفتن نماي ديگر ساختمانها فکر شود، همگوني نماي شهري در کليت از بين مي رود.

تناقض بين جنبه شهري و بيان فردي نما در صورتي مي تواند از بين رود که ساختمان جزيي از شهر در نظر گرفته شود و ارتباطات آن با محيط اطراف چند جانبه باشد. نماي رو به کوچه و خيابان بايد تابع عوامل همبستگي بين نماهاي اطراف باشد. اما در عين حال بر اساس ترکيبي از اجزا مختلف بر حسب عملکرد، ابعاد و مصالحشان شخصيت خاص خود را دارد.

نما در واقع يک سطح صاف و تخت نيست بلکه آن سطح انتقالي بين فضاي داخل و خارج است که با عقب نشستگي و پيش آمدگي، تراس و غيره با فضاي داخل مسکن ارتباط پيدا مي کند.

براي اينکه نماي ساختمان حريم خصوصي ساکنان خود را حفظ کند بايد نسبت به خيابان بسته تر و محفوظتر باشد.

نماي ساختمان بايد به دنبال خلق يک کليت هماهنگ به وسيله تناسب خوب پنجره ها، بازشوهاي در، سايبان و محدوده سقف ها، سازه عمودي و افقي، مصالح، رنگ، عناصر تزييني و... باشد. پنجره ها همواره با ديگر عناصر ديوار، سطوح باز و بسته، تيره وروشن، صاف و ناهموار را بوجود مي آورند. به علت تکرار دوره اي پنجره ها، در ساختمان هاي چند طبقه، نظم کاملي به چشم مي خورد. اما گاه به علت افزايش نور در طبقات بالاتر کاهش داده مي شود و اين نظم آهنگ خود را از دست مي دهد.

جداسازي عناصر افقي و عمودي تاثير کلي در نما دارد. تناسبات عناصر ساختمان لازم است با کل ابعاد ساختمان مطابقت داشته باشد. براي مثال در ساختمان هاي کوتاه عريض، ابعاد عرضي غالب خواهد بود. در ساختمان هاي بلند عناصر باريک برتري خود رانشان مي دهند. در و پنجره و نعل درگاه ها تاثير خاصي در نما مي گذارند. ناودان ها، سايه بانها، پيش آمدگي هاي سقف و بالکن ها ايجاد سايه هاي خاصي بر روي نما مي کنند.

تفاوت سطح ها بايد در نما مشخص باشد. براي مثال بين طبقه همکف، ساير طبقات و طبقه انتهايي بايد يک تفاوت اساسي وجود داشته باشد. ترکيب کلي نما در واقع نظم در اين تفاوت ها است.

عناصر اصلي نما مثل پنجره، در، سطوح و محدوده پاياني سقف و غيره در شکل، رنگ، و مصالحشان با يکديگر اختلاف دارند. اين عناصر معناهاي متفاوتي دارند. مثلا نمي توان بالا و پايين پنجره و در را با هم هم رديف کرد. اگر ارتفاع اين بازشوها يکسان نباشد مي توان از ضرايب مشترک و يا رنگهاي يکسان استفاده نمود. نسبت هاي هندسي نقش تعيين کننده اي در هماهنگ سازي ظاهر نما دارند. مي توان پنجره ها را در گروه هاي کوچکتر ترکيب شده که شکل مشخصي را ايجاد مي کنند دسته بندي کرد. نماها مي توانند از نظر مصالح نيز با يکديگر متفاوت باشند.

مصالح نما در رنگ، شکل، زبري و خشني نما تاثير مي گذارد. مصالح بومي نشان مي دهد که نما مربوط به چه منطقه اي است.

ترکيب پنجره ها، ايوان ها، درها و به طور کلي بازشوها، همچنين بافت و جنس نما و کمپوزسيون آن در هر عصر متفاوت است و در عين حال در يک تداوم شهري تغيير مي کند. طراح مي تواند نما را به عاليترين حد ترکيب معماري برساند و يا آنرا تا حد يک سطح بدون طراحي و فکر رها کند.

در اعصار مختلف بازشوها به شکل مشابهي در سطح نما قرار مي گيرند و تنوع در قرار گيري آنها تابع عوامل داخلي چون بزرگي ساختمان، عريض بودن آن و يا عوامل اقليمي چون جهت قرارگيري و محل قرارگيري است. در پهناي ديوار نما تعبيه پنجره دو جداره، آفتاب شکن، سايبان و ... نقش تنظيم کننده شرايط آب و هوايي فضاهاي داخلي را خواهد داشت.

در ديوارهاي باريک معاصر اين عمل با جلو و عقب آمدن ساختمان انجام مي شود. يکي از عوامل ضروري درهويت نما تعيين محدوده نما است. نمايي مي تواند در طرح خود موفق باشد که به اين سوال ها پاسخ گويد.

  •   محدوده عمودي جانبي ساختمان کجاست؟
  • خط پاياني افقي ساختماني چگونه است و مرز ساختمان در آسمان به چه شکل است؟
  • انتهاي ساختمان چگونه به پايان مي رسد؟
  • گوشه هاي ساختمان چه وضعي دارد؟
  • اگر ساختمان همسايه اي دارد ارتباط نماي ساختمان فعلي با نماي همسايه چگونه به پايان مي رسد؟
  • گوشه هاي ساختمان چه وضعي دارد؟

اگر ساختمان همسايه دارد ارتباط نماي همسايه چگونه است و اگر در فضا قطع مي شود اين ارتباط چگونه است.

محدوده هاي افقي ساختمان عبارتند از نقطه اتصال به آسمان ( محدوده پاياني ساختمان) نقطه اتصال به زمين (محل نشستن ساختمان بر زمين) و پوشش ساختمان مثل بام و شيرواني. محدوده پاياني ساختمان بايد معناي اتمام ساختمان را با خود داشته باشد و طبقه همکف ساختمان را با خود داشته باشد و طبقه همکف ساختمان بايد مفهوم نشستن ساختمان بر زمين را برساند. طبقه همکف بايد در محدوده قد افراد کشش لازم را بر عابر پياده و بيننده ايجاد کند.

کنج يا گوشه نما در واقع محل برخورد دو نماي عمود بر هم است. کنج مي تواند حالت عمود 90 درجه، نيم دايره يا سه وجهي را داشته باشد و هر کدام مي تواند تاثيرات متفاوتي را در نما بگذارد. در يک ميدان يا چهارراه هماهنگي کنجهاي ساختمان هايي که در چهار طرف آن قرار گرفته است مي تواند در نماي شهري تاثير زيبايي داشته باشد.

نمای ساختمان خالق نماي شهري است

نماي شهري از مجموعه نماهاي مشرف به فضاي عمومي به دست مي آيد. اين نماها از جهتي همگن و از جهتي ناهمگن هستند. مي توانند همگن باشند چون با استفاده از زباني مشترک روي بدنه اجزا شهر اجرا مي شوند و اما از آنجا که هر کدام از اين فضاها به کمک اين زبان، مقاصد و نيازهاي خود را بيان مي کند، ناهمگن هستند. در شهرهاي ما زبان مشترکي بين نماها وجود ندارد. نه فرهنگ مشترکي براي بيان دارند، نه مصالح يکساني به کار گرفته اند و نه سبک مشخصي را دنبال مي کنند.

در واقع هر يک از نماها در شهر نشانه وضعيت اقتصادي و اجتماعي سازنده و نحوه تفکر و نگرش او به مسايل مختلف است.

نماي شهري در واقع ترکيبي از اجزا متفاوت است که بر اساس اتفاقاتي که در خيابان ها ومعابر مي افتد شکل مي گيرد.

اين اجزا در صورت رعايت مسايلي که پيش از اين نيز به آن پرداخته شد مي توانند با يکديگر نقاط اشتراک جالبي داشته باشند که نمي توان وجود آنها را نفي کرد.

عناصر پراهميت در اجرای نما ساختمان

ورودي يکي از عناصر حايز اهميت نما در ساختمان است که محل و اهميت طراحي آن به شکل مستقيم نمايانگر نقش و عملکرد ساختمان است. در ورودي نشانه گذر از فضاي عمومي خارجي به فضاي خصوصي داخلي و يکي از مهم ترين عناصري است که مي توان به عنوان نشانه ساختمان از آن نام برد.

ليکن به دليل اهميت اقتصادي که سطوح ساخته شده داخلي براي سازندگان دارند، اغلب ورودي ها به فضاهاي کم اهميتي تنزل يافته اند. سرمايه گذاران ساختماني هم فقط به رعايت ضوابط ضروري طراحي ساختمان بسنده مي کنند.

بيشترين مشکل زماني است که ورودي وسايل نقليه به حياط پارکينگ با ورودي خود ساختمان يکي شود. در اين حالت فرد وارد شونده به ساختمان فقط يک راه باريک کنار ديوار برايش باقي مي ماند. گاه نيز ورودي يک ساختمان مسکوني بيش از حد پرتجمل است، به نحوي که عملکرد ساختمان را دگرگون مي سازد. زماني هم ورودي به يک بناي بزرگ تنها با روزنه اي امکان پذير مي شود. تناسب ورودي و حجم ساختمان مي تواند نقش مهمي در توجيه عملکرد و شکل ساختمان داشته باشد.

از آنجا که طبقه همکف ساختمان قسمت اتصال به زمين يا کف پياده رو است، به صورت قابل توجهي در معرض ديد قرار مي گيرد. طبقه همکف اهميت ويژه اي در زندگي شهري دارد، به اين علت که عابران پياده اين قسمت را به طور مستقيم مي بينند. از اين رو نماي اين قسمت پر اهميت است و مصالح مورد استفاده در اين قسمت بايد نسبت به بقيه ساختمان با دوامتر و مستحکم تر باشد تا عابر در نگاه به نماي ساختمان احساس ثبات کند. ساختمان هايي که طبقه همکف آنها عملکرد تجاري دارد، به دليل تغيير دکوراسيون واحدهاي تجاري دايما دستخوش دگرگوني مي شوند. همين موضوع موجب مي شود که ساختمان مذکور شخصيت ثابت خود را از دست داده و داراي نماي شناخته شده ثابتي نباشد.

تراس ها چشم اندازهاي جديدي نسبت به فضاهاي بيرون براي ساختمان فراهم مي آورند. بالکن ها نبايد حالت موقت و ناپايداري که در بيننده تصور به راحتي جدا شدن از بدنه ساختمان القا شود را داشته باشند.

لبه بام حد و مرز ساختمان و آسمان است و از نظر بصري بام انتهاي نماست. بام پوسته اي است که بر سر ساختمان قرار دارد. بنابراين لبه بام نمي تواند بدون تفاوت با ديگر قسمت ها در آسمان رها شود.

صورت ظاهر ساختمان و آنچه که در برابر ديد عموم قرار دارد، در واقع پر اهميت ترين قسمت ساختمان در برابر عابران و ساير افراد غير استفاده کننده از ساختمان است. همان طور که عنوان شد نماي ساختمان ها، نماي شهري را ايجاد مي کند، اما به دليل ضعف قوانين موظف کننده طراح و سازنده در اين ارتباط، اجرای نماي ساختمان در کمترين اهميت قرار گرفته است.

در بسياري از شهر هاي بزرگ جهان، ضوابط و مقررات ويژه اي در ارتباط با سيما و کالبد شهر وجود دارد و گروهي از برجسته ترين افراد با تخصص هاي مرتبط هنر زيبا سازي و زيبايي شناسي به کنترل طرح هاي بزرگ و کوچک معماري و شهري از نقطه نظر هماهنگي نماي بيروني ساختمان ها و محيط شهري يعني از جنبه هاي رنگ، حجم، مصالح مناسب، فضاي پر و خالي نما، رعايت اصول هماهنگي و تناسبات و... مي پردازند.

آنچه براي علاقه مندان به اين موضوع نگران کننده است، پاسخگويي با شتاب به نيازي کاملا محسوس است. در اين ساخت و ساز پر شتاب نياز به بررسي طرح هاي ارايه شده توسط جمعي از صاحب نظران و مسوولان در مراکز تاييد پروانه هاي ساختماني ضروري به نظر مي رسد.

بررسي ميداني طرح ساختمانها با بناهاي اطراف از لحاظ کيفيت طرح معماري، اجرای نماي ساختمان، تناسب حجم آن با ساختمان هاي اطراف، زيبايي طرح و مصالح مورد استفاده و... نيز گامي موثر در بالا بردن کيفيت نماهاي شهري است. با در نظر گرفتن موارد ذکر شده و القا آن توسط شهرداري هر شهر، مي توان شاهد ارتقا کيفيت شهرها و زيباسازي نماي شهرها بود.

نظرات
تماس با ما

آدرس: میدان هفت تیر، خیابان شهید مفتح، کوچه زهره، پلاک 20

تماس: 09124499915

ایمیل: info@facade-interior.com

مدیریت: محمد بلوردی