نحوه ارائه خدمات

مراحل ارائه خدمات طراحی

دریافت اطلاعات پروژه

بازدید از پروژه و تهیه نقشه های وضع موجود در صورت نیاز

شناخت خواسته های کارفرما

برگزاری جلسه و ارائه مشاوره به کارفرما

عقد قرارداد

ارائه آلترناتیوهای طراحی با توجه به خواست کارفرما، بودجه مورد نظر و مباحث زیبایی شناسانه در مدت زمان معقول

تهیه نقشه های فاز اول معماری، سازه، تأسیسات مکانیکی و تأسیسات الکتریکی پس از تأئید یکی از آلترناتیوها توسط کارفرما

برآورد اولیه هزینه

تهیه نقشه های فاز 2

متره و برآورد دقیق هزینه ها

 

مراحل ارائه خدمات اجرایی

ارائه برنامه زمانبندی

آماده سازی کارگاه

هماهنگ کردن سرپرست کارگاه و مدیر خرید پروژه با کارفرما

انجام سفت کاری

اجرای تأسیسات مکانیکی و الکتریکی

انجام نازک کاری پروژه بر اساس نقشه های اجرایی

ارائه فاکتورهای پروژه به کارفرما

تحویل پروژه به کارفرما و تسویه حساب نهایی پروژه

تماس با ما

آدرس: میدان هفت تیر، خیابان شهید مفتح، کوچه زهره، پلاک 20

تماس: 09124499915

ایمیل: info@facade-interior.com

مدیریت: محمد بلوردی